Garantiitingimused

Tarne tingimused ja kord ning Flagmore ettevõtte poolt pakutav garantii

1. Kauba ülevaatus:
Ostja on kohustatud Toote üle vaatama võimalikult kiiresti pärast kättesaamist.
Ostja peab Toote vastavalt tarne tingimustele ja korrale üle vaatama seitsme (7) päeva jooksul alates
kättesaamisest või seitsme (7) päeva jooksul alates Toote kättesaadavaks tegemisest Ostjale. Ostja
kaotab õigus tugineda Toote puudusele juhul, kui ta pole vastavalt tarne tingimustele ja korrale
esitanud ettevõttele puuduse selget kirjeldust sisaldavat kirjalikku kaebust kümne (10) päeva jooksul
alates Toote kättesaamisest või kümne (10) päeva jooksul alates Toote kättesaadavaks tegemisest
Ostjale.


2. Toote kahjustumine transpordi käigus:

Kui Toode on puudusega või on saanud kahjustada transpordi käigus ning Ostja on puudusest nõuetekohaselt
(kaebuse esitamisega) teatanud, on ettevõttel õigus iseseisvalt otsustada, kas:
1. Kõrvaldada puudus kokkulepitud aja jooksul ning saata Ostjale tagasi parandatud Toode.
2. Toimetada Ostjale uus identne Toode puudusega Toote asendamiseks.
3. Tagastada Ostjale Toote eest tasutud rahasumma.


Ostja peab ettevõtte nõudmisel puudusega Toote ettevõtte esindusele saatma oma kulul.


3. Garantii:

Garantii hakkab kehtima ostu kuupäevast ning katab Toote tootmise ning materjaliga seonduvad
puudused.
Tootele kehtivad järgmised garantiid:
Kõigile lipumasti tarvikutele, mis kuuluvad Flagmore ettevõtte toodete valikusse, kehtib kaheaastane
garantii.
Lipumasti mastiosale kehtib 10aastane garantii. Mastijala roostegarantii kehtib 2 aastat.
Ettevõte pakub 2aastast garantiid ka Flagmore-i teostatud paigaldusele, alates arve vormistamise
kuupäevast.


Garantii katab ettevõtte või selle esinduste esimesest müügist alates Flagmore kaubamärgi all müüdavate
Toodete materjali ja tootmisega seonduvad puudused.
Kaebusele tuleb alati lisada ostukviitung või arve. (Palun hoidke kviitung/arve alles).
Garantii ei kehti, kui puuduse on põhjustanud Toote hooletu või otstarbele mittevastav kasutamine;
Toodet parandas mistahes muu ettevõte kui Flagmore; või Tootele on lisatud tarvikuid, mida
Flagmore pole heaks kiitnud.


Garantii ei kata kahjustusi, mis on tingitud ebakorrektsest paigaldusest; paigaldusjuhiste järgimata
jätmisest; tavapärasest kulumisest; vandalismist; masti üle koormamisest; Toote sellisest kasutamisest,
mis ei vasta Flagmore’i soovitustele; või Ostja poolt Toote hooldamise või parandamise vajaduse
eiramisest.
Garantii ei kehti vääramatu jõu korral, kui kindlustus katab kahju ja orkaani korral (tuuletugevus on
üle 32,7m/s).


Protseduur garantii poolt kaetud puuduse avastamisel on järgmine:
Garantii piirdub Toote parandamise/asendamisega ega kata mistahes võimalikke edasisi puudusest
tingitud kahjustusi. Ostjale ei tulene garantiist õigust nõuda kompensatsiooni või raha tagastamist.
Flagmore ei vastuta kaudse kahju eest.
Ostjale tuleneb garantiist õigus saada uue Toote soetamisel allahindlust kaebuse esitamise päeval
kehtivalt hinnalt (mida alandatakse iga-aastaselt 20% võrra tavapärase kulumise tõttu).
Toote/osa tagastamise transpordikulud kannab Ostja. Kviitungi või tõendi Toote ostu kohta tagab
Ostja.


Vastavalt garantii tingimustele ja korrale võib Flagmore iseseisvalt otsustada, kas:
1. Kõrvaldada puudus kokkulepitud aja jooksul ning saata Ostjale tagasi parandatud Toode
2. Toimetada Ostjale kätte uus identne Toode puudusega Toote asendamiseks
3. Tagastada Ostjale Toote eest tasutud rahasumma (mida alandatakse iga-aastaselt 20% võrra
tavapärase kulumise tõttu).


Garantii ei kata Ostja või kolmandate osapoolte valdusele või omanditele tekkinud kahju.Kui ilmneb,
et garantii ei kata Toote puudust, kannab Ostja Toote parandamise või ülevaatuse kulud.


Garantiiga seonduvad päringud
Flagmore’i poolt pakutava garantiiga seonduvate küsimuste esinemisel palume Teil ühendust võtta
lähima Flagmore esindusega või Toote müügikohaga.
Informatsioon ettevõtte esinduste kohta on kättesaadav ettevõtte veebilehel www.Flagmore.com.


4. Kahjud ja vastutuse piirid:
Ettevõtte Flagmore vastutus kahju eest piirdub käesoleva Tarne Tingimuste ja Korraga. Ettevõtte
vastutus piirdub Ostja poolt Toote eest tasutud hinnaga.
Flagmore ei hüvita kaudset ega Ostja või kolmandate osapoolte tekitatud kahju ega kahju, mis ei
olnud ettenähtav.


5. Vääramatu jõud:

Flagmore ei vastuta lepingu mittetäitmise ega rikkumise eest, kui selle põhjustas vääramatu jõud.
Vääramatuks jõuks peetakse pärast lepingu allkirjastamist ilmnevat erandlikku asjaolu, mis mõjutab
kohustuse täitmist ja mida lepingu osapooled ei saanud mõjutada ega ette näha lepingu sõlmimise ajal
ja mida ei oleks saanud ennetada ega vältida.
Sellised asjaolud võivad hõlmata näiteks sõdu, mässusid, välisvaluuta piiranguid, uusi vastuvõetud
seadusi, ametlikke otsuseid, transpordiseisakuid, loodusjõude ja looduskatastroofe (tormid, rahetormid,
maanihked, äike, pinnase lihked, laviinid ja maavärinad). Sama kehtib kõigile teistele ettenägematutele
asjaoludele, mis takistavad lepinguliste kohustuste täitmist, sealhulgas vääramatu jõu
olukordadest põhjustatud hilinemistele ja puudustele, mis on tingitud alltöövõtjate eksimustest.

 ......................................................................................................................................................